Investicije in trendi rabe električne energije na širšem območju Ptuja

Rekorden odjem električne energije in višja obračunska moč

Ptuj, 3. 7. 2017 – Na področju Območne enote Ptuj je bilo v letu 2016 distribuirane kar 2,6 % več električne energije kot v letu 2015. Rast obsega distribuirane električne energije je bila na območju Območne enote Ptuj nekoliko višja kot sicer na celotnem območju Elektro Maribor. V elektrodistribucijsko infrastrukturo je bilo investiranih 3,45 mio EUR. Načrtovana vrednost letošnjih investicij je vsaj 3,27 mio EUR.

Raba gospodinjskih odjemalcev na oskrbnem območju Območne enote Ptuj je bila v letu 2016 za 1,3 % večja kot v letu 2015. Raba odjemalcev na srednji napetosti je bila kar za 7,3 % večja, raba poslovnih odjemalcev na nizki napetosti pa za 0,6 % večja kot v 2015.

Povečala se je tudi obračunska moč, in sicer kar za 9,1 % na srednji napetosti in za 2,2 % pri poslovnem odjemu na nizki napetosti. Realizacija skupne obračunske moči je bila za 1,4 % večja kot v letu 2015.

V letu 2016 je na področju OE Ptuj delež proizvodnih virov znašal 24 %, le ti pa so v preteklem letu proizvedli 74,04 GWh električne energije. Poglavitni proizvodni vir na tem območju je sončna energija.

Na območju Območne enote Ptuj je bilo ob koncu preteklega leta v sistem naprednega merjenja vključenih 25.619 merilnih mest, kar predstavlja 70 % vseh merilnih mest na tem območju

V letu 2016 je bilo na področju Območne enote Ptuj realiziranih 3,45 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo; od tega 0,17 mio EUR za srednjenapetostne priključne vode, 0,78 mio EUR za srednjenapetostne povezovalne vode, 0,78 mio EUR za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo transformatorskih postaj, 0,1 mio EUR za nizkonapetostne vode ter 0,35 mio EUR za merilne naprave.

V letu 2017 je načrtovana vrednost investicij na področju Območne enote Ptuj vsaj 3,27 mio EUR. V tem okviru bomo kablirali 20,73 km nizko in srednjenapetostnih vodov, zgradili 3 transformatorske postaje, zamenjali ali zaradi kabliranja odstranili več kot 1.800 drogov, izvedli poseke na 49,4 km tras daljnovodov in priključili 2.000 merilnih mest v sistem naprednega merjenja.

Oskrba

Investicije