Za delničarje

Družba Elektro Maribor d. d. je organizirana kot delniška družba, katere osnovni kapital znaša 203.932.512 evra in je razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic EMAG. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

 

Delnice družbe Elektro Maribor d. d. so od 2017 uvrščene na trg SI ENTER in sicer v segment Trga delnic – Enter Basic.

Delnice družbe Elektro Maribor d. d. so septembra 2021 dosegle najvišjo vrednost 3,40 evra na delnico in v januarju 2021 najnižjo, ki je znašala 2,10 evra na delnico. Povprečna vrednost delnice EMAG na trgu SI ENTER je v letu 2021 znašala 2,82 evra, kar je za 5 % več kot je znašala v letu 2020.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v delniški knjigi družbe Elektro Maribor d. d. zavedenih 659 delničarjev, kar je za 9 delničarjev manj oziroma 1 % manj glede na dan 31. 12. 2020.

Gibanje števila delničarjev družbe Elektro Maribor d.d

Struktura delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2020