Za delničarje

Družba Elektro Maribor d. d. je organizirana kot delniška družba, katere osnovni kapital je 203.932.512 evra in je razdvojenih na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic EMAG. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

 

Delnice družbe Elektro Maribor d. d. so od 2017 uvrščene na trg SI ENTER in sicer v segment Trga delnic – Enter Basic.

Delnice družbe Elektro Maribor d. d. so januarja 2022 dohajale 3,20 evra na delnice in v novembru 2022 najnižjo, ki je bilo 2,48 evra na delnicah. Povprečna vrednost delnica EMAG na trgu SI ENTER

je v letu 2022 je bilo 2,90 evra, kar je za 3 % več, kot je bilo v letu 2021.

V letu 2022 je bilo na trgu SI ENTER opravljenih 13 poslov v skupnem obsegu 9.889 delnic EMAG.

Konec leta 2022 je bilo v delniški knjigi družbe Elektro Maribor d. d. zavedenih 567 delničarjev, kar je za 92 oziroma 14 % manj delničarjev glede na konec leta 2021. V strukturi delničarjev družbe Elektro Maribor d. d. v letu 2022 ni bilo sprememb. Največji delničar ostaja Republika Slovenija

Gibanje števila delničarjev družbe Elektro Maribor d.d

Struktura delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2022