Vtične (balkonske) proizvodne naprave

Vtične (balkonske) proizvodne naprave

Vtična proizvodna naprava je sončna elektrarna, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo odjemalca in obratuje paralelno z distribucijskim omrežjem električne energije. S priključnim kablom se vključi neposredno v vtičnico internega omrežja odjemalca. Ker se tovrstne naprave običajno namestijo na balkon in priključijo na vtičnico, se za njih uporablja izraz vtične oz. balkonske proizvodne naprave.

Vtična proizvodna naprava se lahko priključi samo na notranjo inštalacijo odjemalca, ki je izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in če izpolnjuje zahteve iz poglavja 11.3.8 o prenosnih fotonapetostnih napravah Tehnične smernice TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije ter zahteve iz Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 161/22), – če gre za gospodinjskega odjemalca.

Če dvomite v neoporečnost inštalacije, se pred priključitvijo posvetujte s strokovnjakom. Posvet s strokovnjakom se priporoča tudi, če napravo priključujete na inštalacijo z dvema vodnikoma in izvedenim »ničenjem« (notranja povezava med ozemljitvenim kontaktom vtičnice in ničelnim vodnikom).

 Ločimo dve skupini vtičnih proizvodnih naprav:

  • Vtična proizvodna naprava poslovnih odjemalcev se lahko priključi na notranjo inštalacijo poslovnih odjemalcev skladno s poglavjem 11.3.8 o prenosnih fotonapetostnih napravah Tehnične smernice TSG-N-002 in poglavjem III.1 Priloge 5 SONDSEE. Delovna moč takšne proizvodne naprave mora znašati manj kot 800 W, pri tem pa v nobenem trenutku ne sme v elektrodistribucijsko omrežje oddajati delovne moči (vsota delovnih moči vseh treh faz na PPM v istem trenutku).

  • Vtična proizvodna naprava gospodinjskih odjemalcev se lahko priključi na notranjo inštalacijo gospodinjskih odjemalcev, če izpolnjuje tudi pogoje iz Pravilnika za vtične naprave in lahko v distribucijsko omrežje električne energije v kateremkoli trenutku oddaja delovno moč, ki je enaka ali manjša od 600 W.

Gospodinjski odjemalec mora 14 dni pred pričetkom obratovanja vtične proizvodne naprave obvestiti distribucijskega operaterja, poslovni odjemalec pa ob priključitvi. Obvestilo se pošlje pristojnemu elektrodistribucijskemu podjetju.

Obvestilo mora vsebovati:

  • podatke o lastniku/plačniku merilnega mesta;

  • številko merilnega mesta;

  • delovno moč vtične proizvodne naprave (W);

  • datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave;

  • izjavo o skladnosti (za napravo kot celoto ali za nameščene module in razsmernike);

  • drug dokument proizvajalca naprave, iz katerega izhaja, da je naprava skladna s standardi SIST EN 62109-1, SIST EN 62109-2 (za napravo kot celoto ali samo za razsmernik oz. razsmernike), če ti podatki niso razvidni iz izjave o skladnosti;

  • kopijo navodila za montažo in priključitev v slovenskem jeziku, iz katerega je razvidno, da proizvodna naprava ne zahteva vgradnje RCD tipa B.

Obvestilo lahko pošljete tudi na vnaprej pripravljenem Obrazec.

Dodatna pojasnila: 

Najvišja dovoljena delovna moč vtične proizvodne skladne s Pravilnikom za vtične naprave je 600 W.

Kot delovna moč vtične naprave se upošteva naznačena delovna moč naprave (W), ki je razvidna iz napisne (tovarniške) tablice naprave ali njenih tehničnih podatkov. Predstavlja vsoto naznačenih moči razsmernikov, kadar je le ta manjša ali enaka vsoti naznačenih moči fotonapetostnih modulov oz. vsoto naznačenih moči fotonapetostnih modulov, kadar je vsota naznačenih moči razsmernikov večja od vsote naznačenih moči fotonapetostnih modulov.

Viški proizvedene električne energije, oddani v elektrodistribucijsko omrežje, se oddajo brez kompenzacije.

Odjem iz distribucijskega omrežja se zaradi proizvodnje vtične naprave zmanjša na fazi, kamor je priključena vtična proizvodna naprava.

Ne glede na vrsto proizvodne naprave in ne glede na dejansko moč oddaje v elektrodistribucijsko omrežje je za proizvodne naprave z močjo 800 W ali več potrebno pridobiti soglasje za priključitev.

V primerih, kjer ima uporabnik na interno inštalacijo (za prevzemno predajnim mestom) že priključeno proizvodno napravo moči 800 W ali več, je za priključitev dodatne naprave (vključno z vtično) potrebno pridobiti novo soglasje za priključitev.