Priključevanje

Kako do električnega priključka?

V Elektro Maribor vam želimo olajšati priključitev stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter proizvodnih naprav na distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

Za vas smo pripravili pregled postopka za priključitev in dokumentov, ki jih morate pridobiti ali izpolniti za priključitev novega objekta.

Ti postopki in dokumenti so smiselno enaki tudi ob spremembi ali rekonstrukciji priključka in/ali merilnega mesta oz. ob spremembi priključne moči.

Brošuro "Priključitev na distribucijsko omrežje" si lahko prenesete TUKAJ.

 

Kako izpolniti obrazec enotne vloge za pridobitev soglasja za priključitev za odjemalca/proizvodno napravo?

Za pridobitev soglasja za priključitev za odjemalca električne energije ali soglasja za priključitev elektrarne/proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije je v enotni vlogi obkrožite črko »B« (soglasje za priključitev odjemalca) oziroma »E« (soglasje za priključitev elektrarne/proizvodne naprave) in s podatki izpolnite rubrike nad katerimi je navedeno, da jih je za to vrsto soglasij za priključitev (B ali E) potrebno izpolniti.


Podatki o uporabniku: vnesite podatke o lastniku objekta (predvidenega ali obstoječega, če gre za povečanje priključne moči) oziroma podatke o lastniku elektrarne/proizvodne naprave kot so: naziv, naslov, davčna številka (če je uporabnik davčni zavezanec), telefonske številke kontaktnih oseb, informacijo ali je uporabnik proračunski porabnik.


Podatki o priključku in merilnem mestu: v tej rubriki navedete podatke za pridobitev soglasja za priključitev odjemalca, če se priključuje elektrarna/proizvodna naprava, pa tudi za soglasje za priključitev lastne rabe elektrarne/proizvodne naprave.


Izpolnite:
Naziv merilnega mesta: vnesite naziv objekta, prostorov (na primer: stanovanjska hiša, stanovanje v bloku), elektrarne/proizvodne naprave.
Nadstropje, številka stanovanja: navesti nadstropje, kjer se stanovanje nahaja in njegovo številko.
Ulica, kraj in hišna številka: navedite naslov za novi objekt oziroma naslov obstoječega objekta.
Poštna številka in pošta: navedite pošto kraja, kjer se ali se bo objekt nahajal.
Parcelna številka: navedite številko parcele, na kateri se ali se bo objekt nahajal.
Katastrska občina: navedite katastrsko občino parcele.
Priključna moč: navedite obstoječo priključno moč (kW), kadar gre za obstoječi objekt, ki mu želite priključno moč povečati ali zmanjšati za določeno vrednost. Nova priključna moč je vsota obstoječe moči in vrednosti za katero se priključna moč poveča oziroma razlika med obstoječo močjo in vrednostjo za katero se obstoječa priključna moč zmanjša (če se priključuje novi objekt ali elektrarna, navedite samo novo priključno moč objekta oziroma novo priključno moč lastne rabe elektrarne).
Predvideni letni odjem iz omrežja: navedite količino električne energije (kWh), ki jo bo objekt (lastna raba elektrarne) v enem letu predvidoma porabil (prevzel iz distribucijskega omrežja).
Leto predvidene priključitve: navedite leto predvidene priključitve objekta (elektrarne) na omrežje ali začetka koriščenja predvidene povečane priključne moči.
Številka merilnega mesta: navedite številko merilnega mesta obstoječega objekta, ki mu želite povečati/zmanjšati priključno moč ali spremeniti soglasje za priključitev (če objekt oziroma elektrarna še ni zgrajen-a).


Podatki o elektrarni/proizvodni napravi: za izdajo soglasja za priključitev za proizvodno napravo/elektrarno navedite naziv elektrarne, v primeru hidroelektrarne tudi vodotok, na katerem bo zgrajena, kraj izgradnje (lokacija), številko parcele na kateri bo elektrarna zgrajena in pripadajočo katastrsko občino ter leto predvidene priključitve.


Izpolnite:
Priključna moč (kW): navedite priključno delovno moč predvidene elektrarne oziroma priključno moč obstoječe, če gre za spremembo parametrov elektrarne.
Celotna instalirano moč proizvodne naprave (kVA): navedite navidezno moč elektrarne (instalirano navidezno moč enega generatorja ali vsoto instaliranih navideznih moči generatorjev).
Podatki o generatorjih: navedite število generatorjev, delovno moč posameznega generatorja, nazivno napetost, faktor delavnosti (cos fi) in vrsto generatorja (za sončno elektrarno navedite le število in delovno moč fotonapetostnih modulov).
Podatki o razsmernikih (za sončno elektrarno): navedite število, navidezno nazivno moč, vrsto, nazivno frekvenco in faktor delavnosti za posamezen razsmernik.
Način vključitve v električno omrežje: obkrožite vezalno shemo vključitve, če vam je način vključitve znan, v nasprotnem pustite prazno.
Predvidena letna proizvodnja za lastne potrebe: navedite količino proizvedene električne energije, ki bo porabljena za potrebe za lastni odjem, če se elektrarna priključuje za merilnim mestom obstoječega odjema (priključitev po PX.3 shemi).
Predvidena letna proizvodnja za oddajo v omrežje: navedite letno količino električne energije (kWh), ki bo oddana v javno distribucijsko omrežje.
Številka merilnega mesta: navedite številko merilnega mesta elektrarne, kadar gre za spremembo soglasja za priključitev obstoječe elektrarne.
Številka merilnega mesta lastnega odjema: navedite številko merilnega mesta obstoječega odjema, kadar gre za priključitev elektrarne za obstoječim odjemnim mestom odjema.


Podatki o pooblaščencu: navedite naziv oziroma priimek in ime ter naslov osebe, pooblaščene za pridobitev soglasja za priključitev in ostale dokumentacije ter vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izgradnje objekta oziroma elektrarne/proizvodne naprave.

 

Kliknite sem za VLOGO in nam jo posredujte po pošti.

 

Uradne ure za sprejem vlog za izdajo soglasij za priključitev so:

· ponedeljek: 8.00 – 14.00

· sreda: 8.00 – 15.00

· petek: 8.00 – 14.00