Obračun omrežnine

Merjenje, posredovanje podatkov, obračun

Izvajanje procesa merjenja električne energije v distribucijskem omrežju obsega:

 • zajem, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov dobaviteljem, uporabnikom omrežja in ostalim institucijam, ki so do teh podatkov upravičeni,

 • izvajanje ostalih storitev povezanih z merjenjem električne energije,

 • ugotavljanje dejanskega odjema in dejanske oddaje posamezne bilančne skupine oziroma bilančne podskupine za potrebe ugotavljanja odstopanj od voznih redov,

 • vzdrževanje merilne in ostale opreme na merilnih mestih,

 • uvajanje sistemskih rešitev in sodobnih sistemov merjenja električne energije.

Zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja obsega:

 • zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja za  proizvajalce električne energije,

 • zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja za odjemalce električne energije,

 • menjave dobaviteljev električne energije,

 • izmenjavo podatkov z dobavitelji v zvezi z izvajanjem nalog SODO, ki so potrebne za delovanje trga z električno energijo,

 • razvoj in upravljanje z internetnim portalom Perun.

Obračun uporabe omrežja ter ostalih storitev in dajatev obsega:

 • obračun omrežnine, dodatkov k omrežnini in prispevkov za vse uporabnike omrežja priključene na  omrežje Elektro Maribor d.d.,

 • obračun nujne oskrbe, zasilne oskrbe, neupravičenega odjema ter obračun zaradi nepravilne  registracije merilnih podatkov,

 • distribuiranje računov za uporabnike omrežja iz prvih dveh alinej,

 • vodenje prodajne statistike za namene poročanja zunanjim in notranjim uporabnikom informacij,

 • pošiljanje obračunskih podatkov dobaviteljem.

Račun za omrežnino in prispevke je sestavljen iz: 

 • Omrežnine, ki jo uporabnik sistema plača za distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina zajema omrežnino, ki jo določa Javna agencija RS za energijo ter prispevke in dodatke k omrežnini, ki jih določa Vlada RS. Omrežnina je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega (SODO d.o.o.) in dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES d.o.o.) ter pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES d.o.o.). Dodatek k omrežnini je namenjen za pokrivanje stroškov delovanja Javne agencije RS za energijo. Prispevek je namenjen evidentiranju sklenjenih pogodb za oskrbo z električno energijo (Borzen d.o.o.)

 • Prispevka za delovanje operaterja trga, ki ga določa Vlada RS.

 • Prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE). Prispevek določa Agencija za energijo.

 • Prispevka za energetsko učinkovitost. Prispevek določa Vlada RS.

 • Davka na dodano vrednost (DDV). Obračunava se na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost. DDV določa Vlada RS.

Koristne informacije

Pri končnem odjemalcu na NN, ki se mu moč ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve, se priključna in obračunska moč določata na podlagi naslednje tabele:

Gospodinjski odjem
+------------+------------------------+------------------------+
|   Nazivna  |   Enofazni priključek  |  Trifazni priključek   |
|   jakost   |                        |                        |
| omejevalca |                        |                        |
|    toka    |                        |                        |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     (A)    | Priključna| Obračunska | Priključna| Obračunska |
|            |  moč (kW) |  moč (kW)  |  moč (kW) |  moč (kW)  |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     16     |     3     |      3     |     11    |      7     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     20     |     5     |      3     |     14    |      7     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     25     |     6     |      6     |     17    |     10     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     32     |     7     |      7     |     22    |     22     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     35     |     8     |      7     |     24    |     24     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     40     |     -     |      -     |     28    |     28     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     50     |     -     |      -     |     35    |     35     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     63     |     -     |      -     |     43    |     43     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+

Odjem na NN brez merjene moči
+------------+------------------------+------------------------+
|   Nazivna  |   Enofazni priključek  |  Trifazni priključek   |
|   jakost   |                        |                        |
| omejevalca |                        |                        |
|    toka    |                        |                        |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     (A)    | Priključna| Obračunska | Priključna| Obračunska |
|            |  moč (kW) |  moč (kW)  |  moč (kW) |  moč (kW)  |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     16     |     4     |      3     |     11    |     11     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     20     |     5     |      5     |     14    |     14     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     25     |     6     |      6     |     17    |     17     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     32     |     7     |      7     |     22    |     22     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     35     |     8     |      8     |     24    |     24     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     40     |     -     |      -     |     28    |     28     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     50     |     -     |      -     |     35    |     35     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     63     |     -     |      -     |     43    |     43     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     80     |     -     |      -     |     -     |     55     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     100    |     -     |      -     |     -     |     69     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     125    |     -     |      -     |     -     |     86     |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     160    |     -     |      -     |     -     |     110    |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+
|     200    |     -     |      -     |     -     |     138    |
+------------+-----------+------------+-----------+------------+

VT Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.

MT Manjša dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.

ET Enotna dnevna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Če odjemalec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT upošteva glede na sončno uro in glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

Navedeno sposobnost imajo sodobni elektronski števci, ki že vsebujejo notranjo uro.

Zraven tega imajo sposobnost zgoraj navedene nastavitve le elektronske stikalne ure zadnje generacije (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki kažejo vedno tekoči čas. Omenjena stikalna ura ni več v proizvodnji.

Odjemalci gospodinjskega odjema, ki nimajo nameščenega sodobnega elektronskega števca oz. imajo nameščene ostale stikalne ure starejše generacije, bodo imeli manjšo tarifo MT v obdobju zimskega časa v zgoraj navedenih urah, v obdobju poletnega časa pa:

    ob delavnikih med 23:00 in 07:00 uro zjutraj
    soboto in nedeljo od 00:00 do 24:00 ure

Ali ob praznikih (dela prostih dneh) vaša stikalna ura nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT?

Nasvet:  

V kolikor želite uporabljati manjšo tarifo tudi ob praznikih (dela prostih dnevih), oziroma želite preiti na dvotarifni način obračuna električne energije, je potrebno na vašem merilnem mestu namestiti sodoben elektronski števec, ki si ga lahko kupite pri specializiranih prodajalcih. Ti števci že vsebujejo notranjo uro. Priporočamo vam, da v navedenem primeru, pokličete na telefonsko številko splošnih informacij 080 2101 kjer bodo preverili ali je morda že nameščen ustrezen števec. Števec bodo ob vašem naročilu in na vaše stroške namestili delavci merilnega oddelka Elektro Maribor d.d. z vaše območne enote.

Ustrezni tipi števcev so:

 • MT173, Trifazni elektronski števec, proizvajalca Iskraemeco

 • ME 371, Enofazni elektronski števec, proizvajalca Iskraemeco

 • MT 371, Trifazni elektronski števec, proizvajalca Iskraemeco

 • ZCF120ACtFs2 Enofazni elektronski števec in AD-CP91D140 modul, proizvajalca Landis&Gyr,

 • ZMF120ACtFs2 Trifazni elektronski števec in AD-FP91D140 modul, proizvajalca Landis&Gyr,

 • ZMD120AR Trifazni elektronski števec, proizvajalca Landis&Gyr

 

Kako odberem števec električne energije?

Navodilo o odčitavanju števca in posluževanje prigrajene stikalne naprave