Vodi in naprave

Vodi

Konec leta 2018 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 16.497 km vodov (64 km več kot leto pred tem). Dolžina podzemnih vodov se je povečala za 234 km, nadzemnih pa zmanjšala za 170 km.

 Vodi* [km] 31. 12. 2018

   
 

Σ

NZN

NZI

PZ

NN omrežje

12.330

2.004

3.139

7.187

SN omrežje

4.046

2.779

98

1.169

VN omrežje

240

232

0

8

Σ

16.616

5.016

3.236

8.364

*Oznake napetosti pomenijo: NN=nizka napetost (0,4 kV, 1 kV), SN=srednja napetost (10 kV, 20 kV, 35 kV) in VN=visoka napetost (110 kV).
Oznake vodov pomenijo: NZN=nadzemni neizolirani vod, NZI=nadzemni izolirani vod, PZ=podzemni vod.

 

Postaje

Konec leta 2018 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 3.540 razdelilnih in transformatorskih postaj (9 več kot leto prej).

Konec leta 2018 je bilo 20 razdelilno transformatorskih postaj (RTP) 110 kV/SN, ena RTP SN/SN in 3.511 transformatorskih postaj (TP) SN/NN in NN/NN.

Razdelilne in transformatorske postaje** 31. 12. 2018

RTP 110/SN

20

RTP SN/SN

1

RP SN

8

TP SN/NN in TP NN/NN

3.511

Σ

3.540

**Oznake naprav pomenijo: RTP=razdelilna transformatorska postaja, RP=razdelilna postaja, TP=transformatorska postaja.