Ukrepa za blaženje posledic širjenja virusa

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19):
- je Vlada RS izdala odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE SPTE) za odjemno skupino ostali odjem brez merjenja moči in gospodinjske odjem električne energije, za čas od 1.3.2020 do 31.5.2020,
- je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine, in sicer se odjemni skupini gospodinjski odjem in ostali odjem brez merjenja moči ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč, za čas od 1.3.2020 do 31.5.2020.