Sklepi 30. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 25. avgusta 2023 sestali na 30. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 86,8 % osnovnega kapitala. 

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2022 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za poslovno leto 2022 ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

Družba Elektro Maribor, ki je imela konec leta 2022 765 zaposlenih, je poslovno leto 2022 zaključila uspešno, s čistim poslovnim izidom v višini 4,1 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Elektro Maribor je znašal 5,9 mio EUR. Na poslovni izid je negativno vplival trimesečni izpad prihodkov družbe, ki je bil posledica Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Zakon o nujnih ukrepih je zelo omejil finančna sredstva, ki smo jih načrtovali za vlaganja v krepitev omrežja. Vrednost investicijskih vlaganj je tako znašala 28,8 mio EUR. Predsednica uprave je izpostavila, da bo družba uporabila vsa pravna sredstva za povračilo izpadlih prihodkov. Pozitivno je na poslovni izid vplival zaključen postopek prodaje poslovnih deležev v višini 51 % v hčerinski družbi Energija plus d.o.o.

Konec leta 2022 je imela družba 17.124 km elektrodistribucijskega omrežja, od tega več kot 55 % podzemnih vodov in 74 % izoliranih vodov. Število uporabnikov priključenih na distribucijsko omrežje je konec leta 2022 znašalo 224.450. Priključna moč odjemalcev je bila največja doslej in je znašala 3.315 MW, kar je za 44 MW več kot v preteklem letu. Distribuirali so 2.282 GWh električne energije, kar je za 1,4 % manj kot leto prej. Konec leta 2022 je bilo na distribucijsko omrežje družbe priključenih že 8.667 proizvodnih virov, kar je 59 % več kot leto pred tem. V letu 2022 se je nadaljeval izrazit trend povečevanja števila vlog za izdajo soglasja za priključitev za proizvodne naprave, predvsem naprav za samooskrbo. V letu 2022 so izdali 5.800 soglasij za priključitev samooskrbnih elektrarn, kar je za 101 % več kot leto prej. 

Na skupščini ni bil izglasovan predlog, da se bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 EUR deli za izplačilo dividend, tako da dobiček ostaja v družbi.

Skupščina je podelila razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Letno poročilo družbe: https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/za-delničarje/letna-poročila/