Regionalni posvet: Energetski koncept Slovenije

Maribor, 4. januar 2018 –Na današnjem regionalnem posvetu, ki ga je pripravila Akademija distribucije Elektro Maribor, so na okrogli mizi sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Agencije za energijo, Elektra Maribor, Holdinga slovenskih elektrarn, Energetike Maribor, SODO, ENERGAP Energetske agencije za Podravje, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Sindikata dejavnosti energetike Slovenije in Obrtne cone Tezno.

 

Da bi doseglo potrebne standarde strateških dokumentov državnega pomena, je potrebno celotno gradivo predloga Energetskega koncepta Slovenije pred nadaljnjo obravnavo temeljito dopolniti, strokovno uskladiti in ustrezno urediti. Pri tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo ter seveda uskladiti nacionalne danosti, odgovornosti in potrebe s sprejetimi mednarodnimi zavezami. 

 

Ministrstvo za infrastrukturo je decembra preteklo leto objavilo Gradivo z naslovom »Energetski koncept Slovenije, Strategija energetske politike do leta 2030 (in vizija do leta 2050) - besedilo za javno obravnavo«, ki, kot navajajo na ministrstvu, »določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo«.

 

Pomen EKS

 

Energetski koncept Slovenije (EKS) predstavlja manjkajoči osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program. 

Energetska strategija in politika sta zelo pomembni. Če nista ustrezni, lahko prebivalstvo pahneta v energetsko revščino in ogrožata njihovo zdravje, onemogočita razvoj gospodarstva in škodljivo vplivata na okolje. Tudi zato ne strokovni ne širši javnosti ne more biti vseeno, kakšen bo EKS in zato je tudi pomembno, da v razpravi o njem sodeluje najširša javnost. 

 

Javna razprava o EKS

 

Vključujoč pristop ministrstva pri obravnavi gradiv o EKS si zasluži pohvalo. Pri tem so posebej pozorni na strokovno javnost in na regionalno razsežnost obravnavane problematike, saj so organizirali več predstavitev gradiv. 

Zaradi pomembnosti dokumenta EKS, so strokovnjaki v družbi Elektro Maribor seveda temeljito pregledali že junijsko verzijo EKS in nanjo podali številne pripombe, ki so jih usklajevali tudi z drugimi EDP in v okviru Akademije distribucije Elektro Maribor predstavili tudi strokovni in siceršnji javnosti. 

Strokovnjaki v družbi Elektro Maribor so skrbno preučili tudi decembrsko verzijo predloga EKS, v kateri pa je upoštevan zgolj del sicer številnih pripomb stroke elektrodistribucije. Pri tem so upoštevali za razpravo predviden rok, saj ministrstvo pričakuje pripombe do 15.1.2018.

Po temeljiti analizi gradiv o EKS so zaradi pomena EKS oblikovali pripombe ter predloge sprememb in dopolnitev v želji, da bi gradivo čim bolj celovito izpolnjevalo svoj z energetskim zakonom predviden namen. Pripombe bodo predstavljene pristojnemu ministrstvu ter strokovni in siceršnjim javnostim in relevantnim deležnikom.

 

Regionalni posvet 

 

Na današnjem regionalnem posvetu, ki ga je pripravila Akademija distribucije Elektro Maribor in ki se ga je udeležilo več kot 50 udeležencev, so na okrogli mizi sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Agencije za energijo, Elektra Maribor, Holdinga slovenskih elektrarn, Energetike Maribor, SODO, ENERGAP Energetske agencije za Podravje, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Sindikata dejavnosti energetike Slovenije in Obrtne cone Tezno.

 

Povzetek pripomb in predlogov Elektro Maribor

 

Da bi doseglo potrebne standarde strateških dokumentov državnega pomena, je potrebno celotno gradivo predloga Energetskega koncepta Slovenije (Gradivo, Poročilo in Prilogo, vključno s scenariji) pred nadaljnjo obravnavo zaradi:

 

•neskladnosti časovnega okvira predloga EKS z Energetskim zakonom EZ-1;

•nepopolne strukturiranosti predloga EKS, ki ne vključuje vseh z Energetskim zakonom EZ-1 predpisanih vsebin (vključno z neopredeljenostjo ciljev zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo ter odsotnostjo kazalcev za spremljanje njihovega uresničevanja);

•vsebinskih pomanjkljivosti, nedoslednosti, nesorazmernosti in neskladnosti v predlogu EKS;

vsekakor temeljito dopolniti, strokovno uskladiti in ustrezno urediti. Pri tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo ter seveda uskladiti nacionalne danosti, odgovornosti in potrebe s sprejetimi mednarodnimi zavezami. 

 

Celotno besedilo pripomb