Območna enota Ptuj: Rast konične obremenitve in odjem električne energije

V naslednjih desetih letih so na območju OE Ptuj načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 30,5 mio EUR. V letu 2019 je načrtovana vrednost investicij vsaj 3,5 mio EUR.  Distribuirane je bilo za 0,7 % več električne energije kot v letu 2017.
 
INVESTICIJE
 
V desetletnem obdobju 2019-2028 so v OE Ptuj na srednje- in nizkonapetostnem omrežju načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 30,5 mio EUR. Vlaganja so predvidena tako na srednjenapetostnem kot tudi na nizkonapetostnem omrežju. V letu 2019 načrtovana vrednost vlaganj v elektroenergetske naprave in objekte na območju Območne enote Ptuj znaša 3,47 mio EUR.
 
V letu 2018 je bilo na področju Območne enote Ptuj realiziranih 3,5 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo; od tega 0,11 mio EUR za srednjenapetostne priključne vode, 0,82 mio EUR za srednjenapetostne povezovalne vode, 0,51 mio EUR za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo transformatorskih postaj in 2,05 mio EUR za nizkonapetostne vode. 
 
Na območju Območne enote Ptuj je bilo ob koncu 2018 v sistem naprednega merjenja vključenih že 31.234 merilnih mest, kar predstavlja 84,1 % vseh merilnih mest na tem območju. Delež merilnih mest vključenih v sistem naprednega merjenja na OE Ptuj je nad povprečjem vseh enot (povprečje na območju celotne družbe je 76,5 %).
 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
 
Odjem gospodinjskih odjemalcev na oskrbnem območju Območne enote Ptuj je bil v letu 2018 za 0,7 % večji kot v letu 2017, kar je nekoliko manj kot na celotnem območju Elektra Maribor, kjer je bil odjem gospodinjskih odjemalcev 0,9 % večji. Odjem na srednji napetosti (SN) je bil za 0,1 % večji (na območju Elektra Maribor 1,9 % večji), odjem poslovnih odjemalcev na nizki napetosti (NN) pa 2,6 % večji kot v 2017 (na območju Elektra Maribor 1,5 % večji), na kar so vplivala gospodarska gibanja na distribucijskem območju. 
 
Povečala se je obračunska moč, in sicer skupno za 0,7 % (na območju Elektro Maribor je bila sicer večja za 0,8 %). Obračunska moč je izmerjena ali določena glede na varovalko in je navedena na računu. V letu 2018 je bila na tem območju zabeležena 1,1 % skupna rast odjema, na celotnem območju Elektra Maribor pa 1,4 %. Rast rabe poslovnih uporabnikov na nizki napetosti kaže na opaznejšo rast gospodarske oz. poslovne dejavnosti.
 
Konična moč sistema Elektro Maribor je bila najvišja v marcu in je znašala 441 MW, kar je največ v zgodovini podjetja. K temu so prispevale zelo nizke temperature. Konična moč distribucijskega sistema na področju OE Ptuj je v letu 2018 znašala 62 MW, kar je enako kot leto prej, najvišja pa je bila v februarju. 
 
Proizvodni viri na območju OE Ptuj so leta 2005 dosegli 4-odstotni delež. V letu 2018 je na področju OE Ptuj delež proizvodnih virov znašal 19 %, le ti pa so v preteklem letu proizvedli 64 GWh električne energije, kar predstavlja tudi 19 % tako proizvedene energije na območju družbe Elektro Maribor. Poglavitni proizvodni vir na tem območju je sončna energija, manjši delež pa predstavljajo drugi viri energije (plin, biomasa, voda).
 
 
Skupna povprečno prevzeta energija na odjemalca na celotnem območju Elektra Maribora je v letu 2018 dosegla 11 MWh, medtem ko je povprečje območja Ptuja znašalo 8,8 MWh, kar kaže na nekoliko nižjo intenzivnost odjema na omenjenem območju.
 
Na območju Območne enote Ptuj potekata v okviru slovensko – japonskega tehnološkega sodelovanja dva pomembna razvojna projekta. Projekt se je izvajal od 1.12.2017 do 30.11.2018. Za sodelovanje v projektu se je odločilo 830 uporabnikov na območju RTP Breg. Znižanje obremenitve v času KKT je znašalo tudi do 34 % (cca. 300 kW), odvisno od sezone. Ugotovljeno je bilo tudi, da je fleksibilnost v skupinah s samodejnim krmiljenjem bremen bila bistveno večja kot v skupini, kjer tega ni bilo, pri čemer je bil pri avtomatizaciji tudi vpliv sezone manjši. 
 
Programi prilagajanja odjema spodbujajo odjemalce, da postajajo bolj aktivni odjemalci. Uporaba naprednih tehnologij se je v projektu pokazala kot uspešna, večina uporabnikov je bila s projektom zadovoljna in je pripravljena sodelovati v podobnih projektih tudi v bodoče. 
 
S pilotnimi projekti bomo nadaljevali. Pričakujemo, da bodo rezultati teh projektov pomagali najti odgovore na ključna razvojna vprašanja, povezana z uvajanjem novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij.
 
POBUDE UPORABNIKOM
 
Za naše uporabnike omrežja smo nadgradili mobilno aplikacijo. Prijava je mogoča za vse uporabnike na oskrbnem območju Elektro Maribor.
 
Našim uporabnikom je na voljo individualno obveščanje o načrtovanih in nenačrtovanih prekinitvah napajanja po SMS-u in ali e-pošti. Storitev je brezplačna
 
Vsakemu uporabniku s števcem, ki je vključen v sistem naprednega merjenja in se mu odjem obračunava enotarifno vsaj leto dni, sedaj omogočamo brezplačen prehod na dvotarifni obračun.
 
Uporabniki za ogrevanje vedno pogosteje uporabljajo tudi toplotne črpalke. Njihovo delovanje, ko se vklopi grelec, pogosto povzroči precejšen padec napetosti, občasno pa tudi previsoko napetost, posledično se izklopi toplotna črpalka zaradi delovanja njene zaščite. Kadar se uporabniki odločajo za toplotne črpalke, priporočamo vgradnjo trifaznih toplotnih črpalk.