Investicije in trendi rabe električne energije na širšem območju Slovenske Bistrice

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2017 – Na področju Območne enote Slovenska Bistrica je bilo v letu 2016 distribuirane kar 2,2 % več električne energije kot v letu 2015. Rast obsega distribuirane električne energije je bila na območju Območne enote Slovenska Bistrica nekoliko višji kot sicer na celotnem območju Elektro Maribor. V elektrodistribucijsko infrastrukturo je bilo investiranih 3,75 mio EUR. Načrtovana vrednost letošnjih investicij je vsaj 3,28 mio EUR.

Raba gospodinjskih odjemalcev na oskrbnem območju Območne enote Slovenska Bistrica je bila v letu 2016 za 2,1 % večja kot v letu 2015. Raba odjemalcev na srednji napetosti je bila za 2,5 % večja, raba poslovnih odjemalcev na nizki napetosti pa za 1,5 % večja kot v 2015.

Nekoliko se je povečala tudi obračunska moč, in sicer za 1,0 % na srednji napetosti in za 1,4 % pri poslovnem odjemu na nizki napetosti. Realizacija skupne obračunske moči je bila za 0,9 % večja kot v letu 2015.

Proizvodni viri na območju območne enote Slovenska Bistrica so že pred letom 2005 začeli prispevati v distribucijsko omrežje. V letu 2016 je na področju OE Slovenska Bistrica delež proizvodnih virov znašal 7 %, le ti pa so v preteklem letu proizvedli 36,09 GWh električne energije. Poglavitna proizvodna vira na tem območju sta sončna energija in voda.

Na območju Območne enote Slovenska Bistrica je bilo ob koncu preteklega leta v sistem naprednega merjenja vključenih 21.530 merilnih mest, kar predstavlja 66 % vseh merilnih mest na tem območju.

V letu 2016 je bilo na področju Območne enote Slovenska Bistrica realiziranih 3,75 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo; od tega 0,2 mio EUR za srednjenapetostne priključne vode, 0,58 mio EUR za srednjenapetostne povezovalne vode, 0,32 mio EUR za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo transformatorskih postaj, 1,53 mio EUR za nizkonapetostne vode, 0,45 mio EUR za investicijo v RTP Slovenska Bistrica.

V preteklem letu je bilo obnovljenih 10 km daljnovodov, kabliranih 5,4 km srednje napetostnih vodov, zgrajenih 5 novih in obnovljenih 9 transformatorskih postaj. Prav tako je bilo zgrajenega in preurejenega 37,2 km nizkonapetostna omrežja.

V letu 2017 je načrtovana vrednost investicij na področju Območne enote Slovenska Bistrica vsaj 3,28 mio EUR. V tem okviru je za srednjenapetostne priključne vode namenjenih 0,2 mio EUR, za srednjenapetostne povezovalne vode 0,54 mio EUR, za transformatorske postaje 0,32 mio EUR, za nizkonapetostne vode 1,44 mio EUR in za merilne naprave 0,34 mio EUR ter 0,33 mio EUR za investicijo v RTP Slovenska Bistrica.

Investicije

Oskrba