Kontrola in overitev števcev električne energije

Merilni laboratorij deluje kot Kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Izvajamo kontrole in overitve meril, ki služijo za obračun električne energije v gospodinjstvu, obrti in industriji. S strani Urada RS za meroslovje smo imenovani za samostojno izvajanje overitev meril.

Kontrole in overitve števcev električne energije izvajamo v prostorih Merilnega laboratorija in na terenu v mobilni enoti. Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-056 na področju kontrole in ima s Slovensko akreditacijo sklenjeno podlicenčno pogodbo o uporabi kombiniranega znaka ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC).

Vrste kontrol so predstavljene v Prilogi k akreditacijski listini.

Obseg imenovanja oz. vrste overitev so predstavljene v Odločbi o imenovanju za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev meril


       

Overitve meril

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št.26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št.97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08  in 27/17).

V Merilnem laboratoriju družbe Elektro Maribor d.d. izvajamo overitve skladno z odločbo o imenovanju, ki jo je izdal Urad RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »377«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji je na voljo na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

   

Kontakt:

Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si